Subject: daily CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 11/12/2005 07:42:51
Updating pkgsrc tree:
P pkgsrc/audio/cplay/Makefile
P pkgsrc/audio/gramofile/distinfo
P pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/gramofile/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/icecast1/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast1/distinfo
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-af
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-ag
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-ah
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-ai
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-aj
U pkgsrc/audio/icecast1/patches/patch-ak
P pkgsrc/audio/libac3/distinfo
P pkgsrc/audio/libac3/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/libac3/patches/patch-ab
P pkgsrc/audio/libopendaap/Makefile
P pkgsrc/audio/libopendaap/distinfo
U pkgsrc/audio/libopendaap/patches/patch-ae
U pkgsrc/audio/libopendaap/patches/patch-ag
P pkgsrc/audio/mad123/Makefile
P pkgsrc/audio/mad123/distinfo
U pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-aa
U pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/mad123/patches/patch-ac
P pkgsrc/audio/sox/Makefile
P pkgsrc/audio/tunepimp/distinfo
P pkgsrc/audio/tunepimp/patches/patch-ab
U pkgsrc/audio/tunepimp/patches/patch-ac
P pkgsrc/benchmarks/skampi/Makefile
P pkgsrc/cad/fastcap/Makefile
P pkgsrc/cad/tnt-mmtl/Makefile
P pkgsrc/chat/irssi/distinfo
U pkgsrc/chat/irssi/patches/patch-af
P pkgsrc/converters/bibtex2html/Makefile
P pkgsrc/cross/avrdude/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/Makefile
U pkgsrc/databases/p5-DB_File/distinfo
P pkgsrc/databases/p5-DB_File/patches/patch-aa
P pkgsrc/databases/py-psycopg/Makefile
P pkgsrc/databases/py-psycopg/distinfo
P pkgsrc/devel/check/Makefile
P pkgsrc/devel/check/PLIST
P pkgsrc/devel/cweb/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/doxygen/Makefile
P pkgsrc/devel/pvs/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/lyx-qt/Makefile.common
P pkgsrc/games/abuse/distinfo
P pkgsrc/games/abuse/patches/patch-ah
P pkgsrc/games/abuse/patches/patch-ai
U pkgsrc/games/abuse/patches/patch-ao
P pkgsrc/games/fortunes-calvin/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-de/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-futurama/Makefile
P pkgsrc/games/fortunes-h2g2/Makefile
P pkgsrc/games/gtklevel9/Makefile
U pkgsrc/games/gtklevel9/PLIST
P pkgsrc/lang/php5/Makefile.php
P pkgsrc/mail/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-imap/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-maildir/Makefile.common
U pkgsrc/mail/esmtp/DESCR
U pkgsrc/mail/esmtp/Makefile
U pkgsrc/mail/esmtp/PLIST
U pkgsrc/mail/esmtp/distinfo
U pkgsrc/mail/esmtp/patches/patch-aa
P pkgsrc/mail/imap-uw/Makefile
P pkgsrc/mail/maildrop/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix/patches/patch-ag
P pkgsrc/mail/postfix-current/distinfo
P pkgsrc/mail/postfix-current/patches/patch-ag
P pkgsrc/mail/sqwebmail/Makefile
P pkgsrc/math/mathomatic/Makefile
P pkgsrc/math/mathomatic/distinfo
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/mk/bsd.sites.mk
P pkgsrc/mk/djbware.mk
P pkgsrc/mk/pgsql.buildlink3.mk
P pkgsrc/mk/tex.buildlink3.mk
P pkgsrc/mk/bulk/bsd.bulk-pkg.mk
P pkgsrc/mk/bulk/build
P pkgsrc/mk/bulk/printindex
P pkgsrc/multimedia/vlc/Makefile
P pkgsrc/multimedia/vlc/distinfo
U pkgsrc/multimedia/vlc/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/gofish/Makefile
P pkgsrc/net/gofish/distinfo
U pkgsrc/net/gofish/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/advi/Makefile
P pkgsrc/print/cjk-lyx/Makefile
P pkgsrc/print/dvipdfm/Makefile
P pkgsrc/print/html2ps/Makefile
P pkgsrc/print/ja-dvipdfm/Makefile
P pkgsrc/print/ja-ptex-bin/Makefile
P pkgsrc/print/ja-ptex-share/Makefile
P pkgsrc/print/ja-vfxdvik/Makefile
P pkgsrc/print/lgrind/Makefile
P pkgsrc/print/magicfilter/Makefile
P pkgsrc/print/teTeX/Makefile
P pkgsrc/print/tex-chemarrow/PLIST
P pkgsrc/print/tex-eurosym/Makefile
P pkgsrc/print/tex-musixtex/Makefile
P pkgsrc/print/tex-textpos/Makefile
P pkgsrc/print/texfamily/Makefile
P pkgsrc/print/texfamily-share/Makefile
P pkgsrc/sysutils/Makefile
U pkgsrc/sysutils/bacula/MESSAGE
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile.common
P pkgsrc/sysutils/bacula/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula/distinfo
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula/patches/patch-ag is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula/patches/patch-ah is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula/patches/patch-ai is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula/patches/patch-aj is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula-client/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula-client/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula-client/PLIST is no longer in the repository
U pkgsrc/sysutils/bacula-clientonly/DESCR
U pkgsrc/sysutils/bacula-clientonly/Makefile
U pkgsrc/sysutils/bacula-clientonly/PLIST
P pkgsrc/sysutils/bacula-doc/Makefile
U pkgsrc/sysutils/bacula-doc/PLIST
cvs update: pkgsrc/sysutils/bacula-doc/PLIST.pre is no longer in the repository
U pkgsrc/sysutils/bacula-doc/distinfo
P pkgsrc/sysutils/grub/Makefile
P pkgsrc/sysutils/grub/distinfo
P pkgsrc/sysutils/grub/patches/patch-ai
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/distinfo
P pkgsrc/sysutils/xfce4-fsguard-plugin/patches/patch-aa
P pkgsrc/textproc/latex2html/Makefile
P pkgsrc/textproc/rubber/Makefile
P pkgsrc/wm/bbconf/Makefile
P pkgsrc/wm/bbconf/PLIST
P pkgsrc/wm/bbconf/distinfo
P pkgsrc/wm/bbconf/patches/patch-aa
P pkgsrc/wm/bbconf/patches/patch-af
P pkgsrc/wm/blackbox/Makefile
P pkgsrc/wm/blackbox/PLIST
P pkgsrc/wm/blackbox/distinfo
P pkgsrc/wm/blackbox/patches/patch-aa
P pkgsrc/wm/blackbox/patches/patch-ab
P pkgsrc/www/p5-SVN-Web/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Extract/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Template-Generate/Makefile


Killing core files:


Updating tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done

Updating 2005Q3 pkgsrc tree (2005Q3):


Updating pkgsrc 2005Q3 tar files:
pkgsrc: collecting... replacing... done