Subject: Potwierdzenie rejestracji - krok 2/3
To: tech-install@netbsd.org <tech-install@netbsd.org>
From: HDT Consulting <subskrypcja@konin.lm.pl>
List: tech-install
Date: 10/19/2005 18:27:50
Witamy,

Dzi=EAkujemy za zarejestrowanie si=EA w naszym serwisie internetowym porus=
zaj=B1cym tematy=20
publikacji i szkole=F1 z zakresu marketingu, sprzeda=BFy, motywacji,
zasad odnoszenia sukcesu i rozwoju osobowo=B6ci=2E

By aktywowa=E6 swoje konto musisz doko=F1czy=E6 proces rejestracji klikaj=B1=
c, b=B1d=BC wklejaj=B1c w=20
oknie swojej przegl=B1darki poni=BFszy link:

http://www=2Ehdt=2Ecom=2Epl/subskrypcja/zapisz=2Ephp?email=3Dtech-install@=
netbsd=2Eorg      (ZAPISZ)

Je=BFeli nie rejestrowa=B3e=B6 si=EA sam w naszym serwisie m=F3g=B3 Ci=EA =
dopisa=E6 Tw=F3j znajomy lub kto=B6=20
inny np=2E w celu sprowokowania nieporozumienia=2E=20

Je=BFeli nie chcesz dostawa=E6 naszego newslettera po prostu usu=F1 ten li=
st lub kliknij=20
na poni=BFszy link:

http://www=2Ehdt=2Ecom=2Epl/subskrypcja/wypisz=2Ephp?email=3Dtech-install@=
netbsd=2Eorg      (WYPISZ)

a tym samym tw=F3j adres e-mail zostanie usuni=EAty z naszej bazy danych=2E=
=20

W przypadku braku reakcji Tw=F3j adres zostanie automatycznie usuni=EAty z=
 naszej bazy=20
danych=2E

Jednocze=B6nie informujemy, =BFe posiadamy tylko i wy=B3=B1cznie Tw=F3j ad=
res e-mail i nie przetwarzamy=20
w jakikolwiek spos=F3b =BFadnych danych osobowych mog=B1cych zidentyfikowa=
=E6 Ci=EA jako konkretn=B1 osob=EA=20
w my=B6l ustawy o ochronie danych osobowych=2E

Pami=EAtaj, =BFe w ka=BFdej chwili b=EAdziesz mia=B3 mo=BFliwo=B6=E6 zrezy=
gnowania z naszej poczty=2E

Serdecznie Pozdrawiamy

HDT Consulting
Akademia Sukcesu
Kontakt: kontakt@hdt=2Ecom=2Epl
WWW: www=2Ehdt=2Ecom=2Epl=20