Subject: CVS commit: basesrc
To: None <source-changes@netbsd.org>
From: Simon Burge <simonb@netbsd.org>
List: source-changes
Date: 07/02/1999 08:28:52
Module Name:	basesrc
Committed By:	simonb
Date:		Fri Jul 2 15:28:52 UTC 1999

Modified Files:
	basesrc/lib/libkvm: kvm.3 kvm.c kvm_alpha.c kvm_dump.3 kvm_file.c
	  kvm_geterr.3 kvm_getprocs.3 kvm_i386.c kvm_m68k_cmn.c kvm_mips.c
	  kvm_ns32k.c kvm_open.3 kvm_proc.c kvm_read.3 kvm_sparc.c
	  kvm_sparc64.c kvm_sun3.c kvm_sun3x.c kvm_vax.c

Log Message:
More trailing white space.


To generate a diff of this commit:
cvs rdiff -r1.4 -r1.5 basesrc/lib/libkvm/kvm.3 \
  basesrc/lib/libkvm/kvm_getprocs.3
cvs rdiff -r1.63 -r1.64 basesrc/lib/libkvm/kvm.c
cvs rdiff -r1.14 -r1.15 basesrc/lib/libkvm/kvm_alpha.c \
  basesrc/lib/libkvm/kvm_i386.c
cvs rdiff -r1.5 -r1.6 basesrc/lib/libkvm/kvm_dump.3 \
  basesrc/lib/libkvm/kvm_open.3 basesrc/lib/libkvm/kvm_sun3x.c
cvs rdiff -r1.12 -r1.13 basesrc/lib/libkvm/kvm_file.c
cvs rdiff -r1.3 -r1.4 basesrc/lib/libkvm/kvm_geterr.3 \
  basesrc/lib/libkvm/kvm_read.3
cvs rdiff -r1.8 -r1.9 basesrc/lib/libkvm/kvm_m68k_cmn.c \
  basesrc/lib/libkvm/kvm_sun3.c
cvs rdiff -r1.11 -r1.12 basesrc/lib/libkvm/kvm_mips.c
cvs rdiff -r1.9 -r1.10 basesrc/lib/libkvm/kvm_ns32k.c
cvs rdiff -r1.30 -r1.31 basesrc/lib/libkvm/kvm_proc.c
cvs rdiff -r1.20 -r1.21 basesrc/lib/libkvm/kvm_sparc.c
cvs rdiff -r1.1 -r1.2 basesrc/lib/libkvm/kvm_sparc64.c
cvs rdiff -r1.7 -r1.8 basesrc/lib/libkvm/kvm_vax.c

Please note that diffs are not public domain; they are subject to the
copyright notices on the relevant files.