Subject: changed files: 'src/sbin/shutdown shutdown.c'
To: None <source-changes>
From: Chris G. Demetriou <cgd>
List: source-changes
Date: 02/15/1994 18:56:13
Update of /b/source/CVS/src/sbin/shutdown
In directory sun-lamp.cs.berkeley.edu:/usr/src/sbin/shutdown

Modified Files:
	shutdown.c 
Log Message:
when warning, actually warn about the correct thing! 

------------------------------------------------------------------------------