Subject: Potwierdzenie rejestracji - krok 2/3
To: None <netbsd-users@netbsd.org>
From: HDT Consulting <subskrypcja@konin.lm.pl>
List: netbsd-users
Date: 09/29/2006 11:50:55
Witamy,

Dzi=EAkujemy za zarejestrowanie si=EA w naszym serwisie internetowym porus=
zaj=B1cym tematy=20
publikacji i szkole=F1 z zakresu marketingu, sprzeda=BFy, motywacji,
zasad odnoszenia sukcesu i rozwoju osobowo=B6ci=2E

By aktywowa=E6 swoje konto musisz doko=F1czy=E6 proces rejestracji klikaj=B1=
c, b=B1d=BC wklejaj=B1c w=20
oknie swojej przegl=B1darki poni=BFszy link:

http://www=2Ehdt=2Ecom=2Epl/subskrypcja/zapisz=2Ephp?email=3Dnetbsd-users@=
netbsd=2Eorg      (ZAPISZ)

Je=BFeli nie rejestrowa=B3e=B6 si=EA sam w naszym serwisie m=F3g=B3 Ci=EA =
dopisa=E6 Tw=F3j znajomy lub kto=B6=20
inny np=2E w celu sprowokowania nieporozumienia=2E=20

Je=BFeli nie chcesz dostawa=E6 naszego newslettera po prostu usu=F1 ten li=
st lub kliknij=20
na poni=BFszy link:

http://www=2Ehdt=2Ecom=2Epl/subskrypcja/wypisz=2Ephp?email=3Dnetbsd-users@=
netbsd=2Eorg      (WYPISZ)

a tym samym tw=F3j adres e-mail zostanie usuni=EAty z naszej bazy danych=2E=
=20

W przypadku braku reakcji Tw=F3j adres zostanie automatycznie usuni=EAty z=
 naszej bazy=20
danych=2E

Jednocze=B6nie informujemy, =BFe posiadamy tylko i wy=B3=B1cznie Tw=F3j ad=
res e-mail i nie przetwarzamy=20
w jakikolwiek spos=F3b =BFadnych danych osobowych mog=B1cych zidentyfikowa=
=E6 Ci=EA jako konkretn=B1 osob=EA=20
w my=B6l ustawy o ochronie danych osobowych=2E

Pami=EAtaj, =BFe w ka=BFdej chwili b=EAdziesz mia=B3 mo=BFliwo=B6=E6 zrezy=
gnowania z naszej poczty=2E

Serdecznie Pozdrawiamy

HDT Consulting
Akademia Sukcesu
Kontakt: kontakt@hdt=2Ecom=2Epl
WWW: www=2Ehdt=2Ecom=2Epl=20

------------------------------------------------------------
Uwaga: Tre=B6=E6 niniejszej wiadomo=B6ci mo=BFe by=E6 poufna i obj=EAta za=
kazem
jej ujawniania=2E Je=B6li czytelnik tej wiadomo=B6ci nie jest jej zamierzo=
nym
adresatem, pracownikiem lub po=B6rednikiem upowa=BFnionym do jej
przekazania adresatowi, informujemy ze wszelkie rozprowadzanie,
rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomo=B6ci jest zabronione=2E=

Je=B6li otrzyma=B3e=B6 te wiadomo=B6=E6 omy=B3kowo, prosz=EA bezzw=B3oczni=
e odes=B3a=E6
j=B1 nadawcy, a sama wiadomo=B6=E6 usun=B1=E6 z komputera=2E Dzi=EAkujemy=2E=
 HDT Consulting
-----------------------------------------------------------
Note: The information contained in this message may be privileged and
confidential and protected from disclosure=2E If the reader of this messag=
e
is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for
delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified=

that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited=2E If you have received this communication in error,
please notify the sender immediately by replying to the message and
deleting it from your computer=2E Thank you=2E HDT Consulting