Subject: [netbsd-docs-de] Re: German news
To: None <netbsd-docs-de@guinness.cs.stevens-tech.edu>
From: Klaus Heinz <k.heinz.okt.zwei@onlinehome.de>
List: netbsd-docs-de
Date: 10/17/2002 19:36:22
Jan Schaumann wrote:
 
> Wenn hier jemand die Zeit findet, die letzten News (Support for SH-5 -
> http://www.netbsd.org/Changes/#sh5-021014) ins Deutsche zu
> uebersetzen,

Ich bin grade dabei, das zu tun.

ciao
     Klaus