Subject: Re: [netbsd-docs-de] German news
To: None <netbsd-docs-de@cs.stevens-tech.edu>
From: Martin Weber <Ephaeton@gmx.net>
List: netbsd-docs-de
Date: 10/17/2002 19:18:34
On Thu, Oct 17, 2002 at 10:28:12AM -0400, Jan Schaumann wrote:
> Hallo,
> 
> Wenn hier jemand die Zeit findet, die letzten News (Support for SH-5 -
> [...]

Issich erledigt, patch an www@ ist geschickt.

Gruss,

-Martin