Subject: [netbsd-docs-de] Re: netbsd-docs-de digest, Vol 1 #57 - 5 msgs
To: None <netbsd-docs-de@guinness.cs.stevens-tech.edu>
From: None <stefan@net-tex.de>
List: netbsd-docs-de
Date: 10/03/2002 00:11:13
On Tue, 1 Oct 2002 netbsd-docs-de-request@guinness.cs.stevens-tech.edu wrote:


> - propagieren ... mittels rtadvd daemon
>   => propagieren ... mittels dem rtadvd daemon

    "mittels" verlangt im allgemeinen den Genitiv, ergo:
    => =>  ... mittels des rtadvd(8) daemons