Subject: Re: [netbsd-docs-de] Re: faq de
To: Jan Schaumann <jschauma@netmeister.org>
From: Robert Altschaffel <rob.alt@gmx.de>
List: netbsd-docs-de
Date: 04/28/2002 22:29:34
On Sun, 28 Apr 2002 13:01:17 -0400
Jan Schaumann <jschauma@netmeister.org> wrote:
> ...
> Ein paar kurze Anmerkungen noch eben schnell:
> Es waere am einfachsten,...

Ok, werd das alles naechstes Mal beruecksichtigen.

Gruss Robert Altschaffel