Subject: Re: [netbsd-docs-de] [Translation] Software for NetBSD (proofread)
To: None <netbsd-docs-de@guinness.cs.stevens-tech.edu>
From: Martin Weber <Ephaeton@gmx.net>
List: netbsd-docs-de
Date: 11/30/2001 15:29:29
	*) unterstuetzen Emulationen -> unterstuetzten Emulationen (typo)
	*) Zuwachs der Anzahl der Pakete, maybe "Entwicklung des Paketsystems" ?
	*) Dei -> Die (typo)

Martin Weber